صفحه خانگی | پیاده سازی در بخش معدن مورد استفاده قرار